Op deze pagina houden we u op de hoogte van het laatste nieuws en activiteiten van ons en onze partners in het sociale domein van het Westerkwartier.

Diaconieën doen belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Diaconieën komen tot in de haarvaten van de maatschappij. Samen met hen ondersteunen we mensen in armoede en signaleren we problemen en kaarten deze aan. Kerk in Actie verbindt diakenen met elkaar zodat zij kennis delen.

Kerkelijke noodfondsen
Op circa 75 plekken in Nederland zijn diaconieën van Protestantse Gemeenten samen met andere kerken in de gemeente betrokken bij een kerkelijk noodfonds.

Een kerkelijk noodfonds biedt laagdrempelig tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen die door (familie)omstandigheden in geldnood verkeren. Een noodfonds:

  • is voor iedereen binnen de grenzen van de eigen burgerlijke gemeente;
  • helpt waar geen andere voorzieningen voor zijn;
  • werkt snel en zorgvuldig, aanvragen worden binnen één à twee dagen behandeld;
  • stemt af en werkt samen met hulpverlenende instanties met behoud van onafhankelijke positie;
  • stemt de eigen werkwijze en criteria af op de lokale context.

 

SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje is van grote betekenis in de samenleving. Onbaatzuchtige hulp, gegeven door een professioneel getrainde vrijwilliger, laat geen hulpvrager onberoerd. Onderzoek wijst uit dat aanmerkelijk veel meer mensen hun financiële problemen succesvol oplossen met dergelijke steun.

Belangenbehartiging
Kerk in Actie spreekt regelmatig met politieke beleidsmakers om de signalen vanuit de diaconieën door te geven. Kerk in Actie neemt ook deel aan de landelijke netwerken die lobbyen voor een beter sociaal beleid en is betrokken bij de Sociale Alliantie. De Sociale Alliantie is een netwerk van landelijke kerken, vakbonden, humanisten, arme-kant-netwerken en belangenorganisaties die verarming en verrijking aan de orde stellen.

Er zijn voor elkaar in crisistijd, hoe doe je dat?
Wat zou het mooi zijn als mensen na de coronacrisis terugblikken en zeggen: ‘Het was een moeilijk tijd. Ik heb veel verloren, maar ik ben dankbaar dat de kerk er was. Daar werd ik gezien en gesteund toen ik bang was en me alleen voelde. Het was een plek van geloof, hoop en liefde. We waren er voor elkaar en voor onze buurt.’