Toelichting:

Platform van Kerken Westerkwartier
Samenstelling: het platform wordt gevormd door, zo mogelijk, ten minste één vertegenwoordiger en/of een plaatsvervanger uit elke deelnemende kerk.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Het vaststellen van het beleid, het inbrengen van nieuwe ideeën, het aan- en/of bijsturen van het algemeen bestuur;
 • Het onderling uitwisselen van informatie;
 • Het overdragen van kennis tijdens de bijeenkomsten van het platform;
 • Het monitoren van ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en/of maatschappelijk gebied in de samenleving en het Westerkwartier in het bijzonder.


Vergaderen:

Het platform vergadert minimaal twee keer per jaar. Een extra vergadering kan plaatsvinden op uitnodiging of op verzoek van minimaal vijf leden van het platform.

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur bestaat uit vijf tot zeven leden, gekozen door en vanuit het platform.

De leden van het Algemeen Bestuur zijn:
Hans Koenders – voorzitter
Hilda van Schalkwijk – secretariaat
André de Jong – penningmeester
Ds. Johan B. Hoornenborg – lid  contacten predikanten/pastores
Ds. Marcus Klomp – lid  welzijn en zorg
Jan Jellema –  lid communicatie

Taken en verantwoordelijkheden:
Het uitvoeren van het door het platform vastgestelde beleid.
Het inbrengen van voorstellen in de platformvergadering.
Het voorbereiden van de (platform)vergaderingen, het samenstellen en versturen van de agenda, uitnodigingen en nieuwsbrieven, beheer website, public relations, onderhouden van interne en externe contacten.
Het jaarlijks opmaken van een begroting en de jaarlijkse verantwoording van activiteiten en het financiële beleid aan de vertegenwoordigers van het platform.

  Vergaderen:
  Het Algemeen Bestuur vergadert maandelijks op de tweede donderdagavond van de maand, uitgezonderd de maanden juli en augustust.

   

  Dagelijks Bestuur
  Samenstelling: het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en  penningmeester van het algemeen bestuur.

  Taken en verantwoordelijkheden:
  Het vertegenwoordigen van het platform naar buiten. Het dagelijks bestuur treedt daarbij op namens de aangesloten kerken, handelend conform het convenant en het door het platform vastgestelde beleid. 
  Het doen van een voordracht voor de vervulling van vacatures binnen het algemeen en het dagelijks bestuur bij het platform. 
  De zittingsperiode van de leden van het Algemeen – en het Dagelijks Bestuur is vier jaar. 
  Volgens een schema van aftreden wordt zorg gedragen voor de continuïteit in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. 
  De besluitvorming en de continuïteit ten aanzien van het beleid vindt plaats in het Algemeen Bestuur.

   Vergaderen:
   Het Dagelijks Bestuur vergadert op de tweede donderdagavond van de maand, uitgezonderd de maanden juli en augustus.

   Werkgroepen
   Er zijn door het platform twee werkgroepen ingesteld, te weten:

   1. Financiële Hulp en Ondersteuning (armoedebestrijding, financiële hulp en begeleiding, budgetbeheer, schuldhulpverlening).
   Coördinator: André de Jong

   Doel:  Het in kaart brengen van alle mogelijkheden die er lokaal zijn om inwoners van de burgerlijke gemeenten in het Westerkwartier in hun financiële nood te helpen;  zowel voor het verkrijgen van overheidssteun, dan wel steun vanuit kerkelijke – en/of algemene organisaties. Het onderzoeken van hulpvragen ter voorkoming van armoede en het geven van hulp daar waar nodig op het gebied van eerste levensbehoeften, zoals voeding, huur/onderdak en kleding.  Het bespreekbaar maken van financiële zorgen die vaak niet zichtbaar zijn, om te voorkomen dat personen en/of gezinnen in een sociaal isolement komen waardoor hun ontplooiing en participatie in de samenleving worden belemmerd.

   Het verstrekken van financiële hulp bij acute nood kan door PKW  worden uitgevoerd, maar ook d.m.v. doorverwijzing naar een andere hulpinstanties.

   Financiele begeleiding / schuldhulpverlening wordt uitgevoerd door Stichting Schuldhulpmaatje Westerkwartier

   (De gecertificeerde SchuldHulpMaatjes verlenen hulp bij (dreigende)schulden en zijn steun in de rug tijdens een periode van schuldsanering ook leren de                SchuldHulpMaatjes de hulpvrager na een periode van schuldsanering het eigen budget weer te beheren en onder controle te houden)

   2. Welzijn en Zorg (bestrijding eenzaamheid, stimuleren van het omzien naar elkaar).

   Coördinator: Marcus Klomp
   Doel:  Het volgen van de ontwikkelingen in de maatschappij en de daarbij behorende sociale wetgeving in relatie met de consequenties daarvan voor het Platform Kerken Westerkwartier.  Het doen van voorstellen op welke wijze het algemeen bestuur op deze ontwikkelingen moet reageren.
   Het gevraagd en ongevraagd informeren, ondersteunen en adviseren van het algemeen bestuur.

   Samenstelling werkgroepen – Het bestuur van iedere werkgroep bestaat uit drie tot vijf leden. Vanuit iedere werkgroep neemt zo mogelijk één lid zitting in het bestuur. Werkgroepleden dienen de missie en de visie van het Platform te onderschrijven. Zij voeren hun werkzaamheden uit overeenkomstig het vastgestelde beleid.

   Vergaderen – De leden van de werkgroepen komen zo vaak bijeen als nodig wordt geacht.

   Besluitvorming – Alle besluiten van de werkgroepen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

   Budget – Het algemeen bestuur stelt, op basis van de hem ter beschikking staande financiële middelen van het platform, voor de werkgroepen een budget vast. 
   De werkgroepen zorgen voor het tijdig aanbieden van een jaarbegroting en leggen via een jaarlijks financieel overzicht verantwoording van hun activiteiten af.

   Bevoegdheden – Voor de begeleiding van personen kunnen de werkgroepleden op uitvoerend niveau in contact treden met overheidsinstanties en hulpverlenende organisaties. Zij informeren het dagelijks bestuur over hun werkzaamheden.