Zoals u in het hierna opgenomen beleidsplan kunt lezen gaan wij onze  activiteiten weer oppakken. In het beleidsplan wordt hier uitvoerig op ingegaan.
Het is de bedoeling dat de website meegaat in het groeiproces.
Vooreerst treft u naast het beleidsplan onze eerste nieuwe nieuwsbrief aan.
De bedoeling is dat minimaal eenmaal per jaar een nieuwsbrief wordt opgesteld.

Daarnaast worden onder het kopje nieuws de concrete activiteiten weergegeven, zodra deze zich aandienen.

Het bestuur van het PKW.

 

Meerjaren beleidsplan (op hoofdlijnen) Platform van Kerken Westerkwartier.

Wat was het doel ook alweer?

Het betrekken van de sterkeren in de samenleving om de positie te verbeteren  van mensen die  ondersteuning nodig hebben , dit alles in navolging van Christus (Matthëus 25:35-40).

Gezamenlijk als kerken en in samenwerking met de (lokale) overheid, welzijnsorganisaties.

Inplaats van bovenstaande voor de toekomst deze suggestie: diegene  helpen,  die dat nodig heeft om volledig deel te kunnen nemen aan een volwaardig leven. Drempels wegnemen, de verbinding met anderen en de maatschappij stimuleren om zo volledig mens te zijn.

Kortom: het bevorderen van het algehele welbevinden zowel immaterieel als materieel. Het Platform is een samenwerkingsverband op diaconaal en pastoraal niveau.

Het Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. (KPZ) is in 2015 opgericht door 6 kerken, van alle aanwezige denominaties in Zuidhorn en omgeving, Mede door de gemeentelijke herindeling is het werkgebied van het platform in 2017 van lokaal naar regionaal uitgebreid, naar de gehele Gemeente Westerkwartier. Daarom heeft het ook statutair in maart 2017 een naamswijziging ondergaan en heet sindsdien Stichting Platform van Kerken Westerkwartier (PKW). In het totaal nemen 25 kerken deel.

Resultaten zijn een jaarlijks symposium, een jaarlijkse kerkentour, oprichter van   Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier (SHMW), Stichting Noodfonds Westerkwartier (SNW) en mede oprichter van Kledingbank Maxima Westerkwartier. 

SchuldHulpMaatje en het PKW zijn lid van de Kerngroep Armoedepact Westerkwartier.

Het PKW maakt eveneens deel uit van de Werkgroep “Eén tegen eenzaamheid ” van de Gemeente Westerkwartier.

Wat willen we gaan doen?

Het Platform wordt meer dan nu een ontmoetingsplek voor de deelnemende kerken. D.w.z. op basis van een actuele deelnemerslijst worden regelmatig publicaties gedeeld, waarbij de nadruk ligt op delen en informeren. M.a.w. de input / verantwoordelijkheid van de deelnemende kerken wordt aanmerkelijk groter.

Instrumenten hierbij: nieuwsbrieven, nieuwe website (voor het delen van informatie), jaarlijkse platform bijeenkomst, een jaarlijks symposium en themabijeenkomsten

Aangezien de werkwijze van het PKW vooral bestaat uit kennisdelen, coördineren en mede organiseren, is een werkgroep communicatie daarbij noodzakelijk en ingesteld. 

Bestuur (huidige samenstelling)

Hans Koenders    voorzitter

André de Jong     penningmeester

Ds. Johan Hoornenborg   –   contacten met predikanten, pastores en werkgemeenschap predikanten

Hilda van Schalkwijk   –    secretaris en secretariaat

Jan Jellema  –    communicatie

Marcus Klomp   –   coördinatie Welzijn & Zorg

 

Bereiken van de doelstellingen door:

  • Het zijn van spreekbuis vanuit de samenwerkende kerken naar de burgerlijke gemeente en organisaties op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg;
  • het zijn van gesprekspartner vanuit de samenwerkende kerken voor sociale en maatschappelijke zorg;
  • het stimuleren van sociale zorg voor de plaatselijke samenleving en het (helpen) ontwikkelen van nieuwe initiatieven op dit terrein;
  • het samenwerken op het gebied van uitwisseling van kennis op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de samenwerkende kerken;
  • het signaleren van ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein en de samenwerkende kerken daarover informeren;
  • het verlenen van hulp aan personen die ondanks de bestaande sociale voorzieningen de boot dreigen te missen. Dit kan (im)materiële of financiële hulp zijn of een doorverwijzing naar andere reguliere instellingen.

Het PKW kent drie aandachtspunten, te weten:

1.Welzijn & zorg (immaterieel): 

Pastoraat

Groepen die ons inziens een hoge prioriteit moeten hebben zijn de ouderen, zieken, mantelzorgers, vluchtelingen en mensen die zich eenzaam voelen.

Ongetwijfeld wordt hier door de kerken, weliswaar veelal niet zo zichtbaar, veel aan gedaan. Vrijwilligers zijn hierbij onontbeerlijk.

Om dit te verwezenlijken is het noodzakelijk dat per dorp / kerk een structuur wordt opgezet die vraag en aanbod bij elkaar kan brengen. Ook de verenigingen van plaatselijk belang kunnen in samenwerking met de lokale kerken hier een goede rol in vervullen. 

In sommige dorpen gebeurt dit al. (bijv. Hulpkring Leek, Grijpskerk, Zorgsaam Oldehove, Zorgsaam Aduard) Buurthuiskamer Zuidhorn

Daarnaast zal per dorp een contactpersoon gezocht moeten worden die contact onderhoudt met de Werkgroep Welzijn & Zorg van de PKW.

De eerste taak van de Werkgroep Welzijn & Zorg is het inventariseren van de huidige activiteiten en structuren. Deze inventarisatie is dan een goede basis voor het gezamenlijk maken van een plan van aanpak. 

Doelgroepen:

– Ouderen

– Mantelzorgers

– Vluchtelingen

– Samenbrengen Jong en Oud

– Eenzame mensen

– Langdurig zieken

De Werkgroep Zorg & Welzijn bestaat uit de volgende leden:

Marcus Klomp, Hans Koenders en Klaas Wildeboer. 

Uitbreiding van deze groep is een prioriteit met name het toevoegen van een contactpersonen per dorp.

2. Financiële hulp en ondersteuning/ diaconaat:

Armoedepact

Het armoedepact bestaat sinds een jaar of vijf en is een initiatief geweest van de gemeente Westerkwartier. In het Armoedepact werken een aantal organisaties samen op het gebied van armoedebestrijding. De Kerngroep Armoedepact bestaat uit:

St. Platform van kerken Westerkwartier;

St. SchuldHulpMaatje;

St. Voedselbank;

St. Leergeld;

Gemeente Westerkwartier;

Humanitas;

De Schans.

Momenteel wordt gewerkt aan een doorontwikkeling van het Armoedepact waarbij de rol van de diverse participanten/ondertekenaars duidelijker wordt.

SchuldhulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een belangrijke gelieerde pijler onder het PKW.

Op dit moment is een nieuw te vormen bestuur in een ver gevorderd stadium, zodat Schulphulpmaatje versterkt wordt met een eigen bestuur, bestaande uit vijf leden. Eén zetel wordt ingenomen door een lid van het bestuur van het Platform (PKW). Dit is van belang omdat hierdoor vorm gegeven wordt aan een directe relatie en betrokkenheid met het PKW. Ook is een korte communicatielijn geborgd met het Platform. 

Eerste doel van het nieuwe bestuur zal moeten zijn het her-implementeren van het handboek SchuldHulpMaatje en het verder formaliseren van relaties met natuurlijke partners zoals de burgerlijke gemeente, Humanitas, De Schans. 

Noodfonds

Gelijktijdig bij het oprichten van Platform van Kerken Westerkwartier (PKW) is ook de aan het PKW gelieerde stichting Noodfonds Westerkwartier opgericht met dezelfde bestuurders als het PKW. De reden hiervoor was dat er dan vast een stichting is voor het geval de omvang van de financiële hulpverlening zo groot zou worden dat het beter was om de hulp in een aparte stichting onder te brengen. Hier is, echter, geen gebruik van gemaakt. Op dat moment waren er geen financiële middelen hierin ondergebracht. In 2021 was er de intentie om deze (slapende) stichting op te heffen vanwege het feit dat ook externe partijen hoorden van dit fonds en er aanvragen bij wilden indienen.

In 2022 hebben de samenwerkende vrijwillige hulporganisaties , SVW (Platform van Kerken, SchuldHulpMaatje, Humanitas, de Voedselbank en Leergeld) het plan opgevat om burgers te gaan helpen met de energielasten.

Er zou daarvoor een stichting moeten worden opgericht. Aangezien er een (slapende) stichting aanwezig was, is het Noodfonds Westerkwartier voor deze tijdelijke actie ingezet onder aanpassing van de doelstelling middels een addendum. De bestuurders zijn gedurende die tijdelijkheid hetzelfde gebleven.

Gebruik van Stichting Noodfonds Westerkwartier voor dit doel zal waarschijnlijk eind 2023 stoppen en zal derhalve weer slapend worden.

Ultimo 2023 /2024 zal alsnog overwogen moeten worden wat te doen met deze stichting. Voorlopig weer slapende houden, opheffen of optuigen tot een volledig operationeel Noodfonds gelieerd  aan het PKW.

3. Overige aangelegenheden:

Interne klachtenregeling.

SchuldHulpMaatje kent een interne klachten- en vertrouwensregeling.

Ook is er een Interne en externe onafhankelijke klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon, (dit  betreft twee personen).

De interne klachtenfunctionaris zal ook de rol van interne klachtenfunctionaris voor het PKW en gelieerde organisaties op zich nemen.

  

Werkgroep Communicatie en website. 

Deze werkgroep is sinds kort in het leven geroepen en voorzitter / webmaster is Jan Jellema. 

De website is verouderd en wordt op korte termijn vernieuwd.

De werkgroep onderkent dat in onze gemeente veel hulporganisaties werkzaam zijn op allerlei gebieden als het gaat om hulpvragen, hetzij materieel hetzij immaterieel. (Het gaat dan om de overheid, de kerken en andere organisaties). Een globale telling leert dat er meer dan 30 organisaties werkzaam zijn. De vraag kan gesteld worden of de burger hierin de weg kan vinden.

Het zal mooi zijn als een website wordt opgezet waar mensen op een eenvoudige manier de instantie kunnen vinden die men nodig heeft. 

Resultaten van de werkgroep zijn de website, de nieuwsbrieven en andere activiteiten m.b.t. communicatie zoals de kerkentour en symposia.

Overige activiteiten die mogelijk een plek krijgen in de activiteiten van het platform

 

Werkgroep jeugd, jongeren / ouderenproject. De werkgroep Welzijn & Zorg zal hier voorstellen voor doen.

De tijd is rijp, diaconaat in de regio.

Huiskamerbank. 

 

Raad van Advies

Deze raad wordt incidenteel geraadpleegd.

Leden: 

Mr Leendert Klaassen, Zuidhorn

Mr Tjeerd Smid (notaris),  Zuidhorn

Dr Aafko de Vries,  Nijverdal

Dhr Henk Kosmeijer,  Paterswolde

 

Beschermheer 

de heer R. Paas (Commissaris van de Koning) 

 

Deze notitie moet niet worden gezien als een statisch stuk en dient indien noodzakelijk jaarlijks aangepast te worden.

Routing van deze notitie:

Voorlopige vaststelling in het bestuur PKW.

Versturen aan alle genoemde kerkelijke organisaties met het verzoek om instemming en suggesties.

Definitieve vaststelling door het bestuur PKW (voor de zomervakantie).

 

Lijst aangesloten kerken:

Protestante Gemeente Aduard– De Ham – Fransum

Geformeerde Kerk Vrijgemaakt Aduard

Protestante Gemeente Boerakker – Nuis – Niebert

Protestante Gemeente De Wilp – Siegerswoude

Protestante Gemeente Doezum

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Enumatil

Protestante Gemeente Ezinge

Protestante Gemeente Grijpskerk e.o.

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Grijpskerk – Niezijl

Protestante Gemeente Grootegast – Sebaldeburen

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Grootegast

Christelijk Gereformeerde Kerk Kornhorn

Protestante Gemeente Leek – Oldebert

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leek

Protestante gemeente Marum e.o.

Protestante Gemeente Niekerk – Oldekerk – Faan – Enumatil

Hervormde Gemeente Noordhorn – Saaksum

Doopsgezinde Gemeente Westerkwartier Zuidhorn

Protestante Gemeente Oldehove – Niehove

Gereformeerde Kerk Opende – Kornhorn

Protestante Gemeente Zevenhuizen

Hervormde Gemeente  kerk Zuidhorn

Gereformeerde Kerk Zuidhorn

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Zuidhorn

Rooms Katholieke Kerk Zuidhorn