Wij zijn op 30 december 2015 als interkerkelijk samenwerkingsverband van 6 kerken in Noordhorn en Zuidhorn onder de naam Stichting Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. begonnen. In 2016 sloten veel kerken uit het Westerkwartier (voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn) zich aan bij het platform.
Op 17 januari 2017 hebben de afgevaardigden van de kerken besloten de naam van de stichting te wijzigen in Stichting Platform van Kerken Westerkwartier. 
De statuten zijn op 22 maart 2017 door notaris Tj. Smid in Zuidhorn dienovereenkomstig gewijzigd. De deelnemende kerken werken samen op het gebied van de bestrijding van eenzaamheid, particulieren helpen bij het orde houden van hun administratie, het verlenen van acute/noodzakelijke financiële-/materiële hulp en werkzoekenden helpen bij het vinden van werk.

Doel

  • Het betrekken van de sterkeren in de samenleving om de positie van de zwakkeren te verbeteren, dit alles in navolging van Christus 
    (Matthëus 25:35-40);
  • Gezamenlijk als kerken en in samenwerking met de gemeente en welzijnsorganisaties de hulpbehoevenden te helpen en uitvoering geven 
    aan de taken die haar door o.a. de diaconieën van de aangesloten kerken zijn opgedragen.

We trachten onze doelstellingen te bereiken door:
– het zijn van spreekbuis vanuit de samenwerkende kerken naar de burgerlijke gemeenten en organisaties op het gebied van sociale en maatschappelijke zorg;
– het zijn van gesprekspartner vanuit de samenwerkende kerken voor sociale en maatschappelijke zorg;
– het stimuleren van sociale zorg voor de plaatselijke samenleving en het (helpen) ontwikkelen van nieuwe initiatieven op dit terrein;
– het samenwerken op het gebied van uitwisseling van kennis op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein tussen de samenwerkende kerken;
– het signaleren van ontwikkelingen op sociaal, diaconaal en maatschappelijk terrein en de samenwerkende kerken daarover informeren;
– het verlenen van hulp aan personen die ondanks de bestaande sociale voorzieningen de boot dreigen te missen. 
   Dit kan materiële of financiële hulp zijn of een doorverwijzing naar andere reguliere instellingen;
– het participeren in de stichtingen: Stichting Noodfonds Westerkwartier en Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier.

Contactgegevens

Stichting Platform van Kerken Westerkwartier

  • KvK  nummer  : 65080254
  • Bankrekening   : NL88 RABO 0309849160
  • E-mail               : info@pkwhelpt.nl
  • Website             : www.pkwhelpt.nl

Beloningsbeleid: De bestuursleden van Stichting Platform van Kerken Westerkwartier (PKW) ontvangen geen beloning en de medewerkers van het Platform van Kerken Westerkwartier werken op vrijwillige basis.